Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP Gminy Dobra

20.07.2018 r. na stronie http://bip.dobraszczecinska.pl/strony/12125.dhtml ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z materiałami (projektem zmiany studium wraz z prognozą) będzie można zapoznać się w Urzędzie Gminy lub na stronie BIP w terminach wskazanych w ogłoszeniu.


Okres wyłożenia został wskazany od 30.07.2018 r. do 29.08.2018 r., a termin dyskusji publicznej na 13.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Dobrej, w sali konferencyjnej w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycyjnych, 72-003 Dobra ul. Graniczna 24a o godz. 15.00. Termin na wniesienie uwag do projektu studium został przewidziany do 28.09.2018 r.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.