Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Możliwość składania wniosków do projektu SUiKZP gminy Dobra

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dobra Uchwały Nr XXIV/321/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobra zawiadamia o możliwości składania wniosków do ww. dokumentów. Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobrej, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, ul. Graniczna 24a, w pn. 8:00-17:00, od śr. do czw. w godzinach od 7:00-15:00. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz prognozy. Wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia Wójta Gminy Dobra. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.