Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Prezentacja inwestycji na spotkaniu z Radą Gminy Kołbaskowo

Podczas spotkania, które odbyło 24 kwietnia 2017 roku, Wykonawca inwestycji rozmawiał z Radą Gminy Kołbaskowo o możliwych do realizacji wariantach nowej trasy linii 220 kV Krajnik - Glinki. Propozycje przebiegu opracowano w oparciu o szczegółowe analizy uwarunkowań terenowych gminy Kołbaskowo. Opracowując trasy zwracano uwagę m.in. na konieczność omijania istniejącej zabudowy mieszkaniowej, ale również terenów, które na ten cel gmina planuje przeznaczyć lub już przeznacza w swoich dokumentach planistycznych. Jednym z istotnych uwarunkowań było także dostosowanie trasy do planowanej do budowy obwodnicy Szczecina.

Podczas prezentacji map, Wykonawca zwracał  uwagę na różnice w zakresie zbliżeń do terenów mieszkaniowych, jakie występują pomiędzy propozycją Wykonawcy, a wariantami biegnącymi w sąsiedztwie trasy istniejącej linii, o przeanalizowanie których poprosiła gmina podczas spotkania w lutym br. Podkreślano, że wytyczenie trasy zgodnie z porpozycją Wykonawcy pozwala na ominięcie nie tylko istniejącej zabudowy, ale też znacznych obszarów już przeznaczonych w dokumentach planistycznych gminy pod budownictwo mieszkaniowe. Trasa proponowana przez Wykonawcę prowadzi głównie przez tereny rolnicze oraz takie, w których zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakazują zabudowy mieszkaniowej.

Ustalono, że Rada Gminy Kołbaskowo przekaże swoje stanowisko w sprawie propozycji nowej trasy linii pod koniec maja 2017 roku.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.