Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Linia będzie przebiegać w głównej mierze przez tereny prywatne. Jak wspomniano wcześniej – ze względu na charakter i rozmiar inwestycji, niemożliwe jest wytyczenie takiej trasy, która omijałaby tego rodzaju działki. Dlatego przedstawiciele Wykonawcy inwestycji będą sukcesywnie kontaktować się z właścicielami tych nieruchomości i rozmawiać o możliwości i warunkach zlokalizowania na nich linii. Reprezentanci Wykonawcy przedstawią właścicielom działek propozycję wynagrodzenia za ustanowienie tzw. służebności przesyłu.


Czym jest służebność przesyłu?

Jest to instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem prądu (gazu, wody, ropy itp.) a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Umowa dotycząca służebności przesyłu definiuje, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. Służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie oznacza to zmiany właściciela działki – właściciel linii, czyli PSE S.A. zyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z nieruchomości, np. w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac. Z tytułu ustanowienia służebności każdemu właścicielowi firma przesyłowa wypłaca jednorazową rekompensatę.


Jak szacuje się wysokość kwoty oferowanej właścicielowi nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności przesyłu?

Wykonawca zleca uprawnionym, niezależnym rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która położona będzie w pasie technologicznym linii. Taki operat stanowi podstawę do wyceny wynagrodzenia, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie w zamian za wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.


Rozmowy z właścicielami krok po kroku

Przedstawiciel Wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, przedstawia propozycję umowy cywilno-prawnej. Prezentuje operat szacunkowy i informuje, ile wynosi proponowana kwota związana z ustanowieniem służebności przesyłu, a także w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części środków.


Służebność przesyłu wymaga następnie potwierdzenia u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy środków. Koszty sporządzenia aktów notarialnych ponosi Wykonawca.


Wykonawca przedstawia właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić́ wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące Państwa wątpliwości. W tym miejscu informujemy jednocześnie, że skontaktują się z Państwem wyłącznie osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwa Inwestora – PSE S.A.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.