Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP Gminy Dobra

29.08.2018 r. zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dedykowana wyznaczeniu nowych obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym) jaką jest przebudowa linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik-Glinki.


W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, na dzień 13.08.2018 r. zaplanowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, podczas której zespół planistyczny, jaki również przedstawiciele Wykonawcy gotowi byli na przedstawienie informacji na temat zmiany studium, a także na temat całej inwestycji. W wyznaczonym dniu nie pojawili się zainteresowani.


Dotychczas nie zostały także złożone uwagi do przedmiotowej zmiany studium, które można składać do 28.09.2018 r. w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu. Szczegóły znajdują się na stronie BIP gminy Dobra: http://bip.dobraszczecinska.pl/strony/12125.dhtml.

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.