Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Harmonogram inwestycji

Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie z jej przebiegiem zapoznają się przedstawiciele społeczności lokalnych. Tak ważne inwestycje powinny znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. W dalszej kolejności rozpoczyna się więc procedura uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą pozostawać w zgodzie ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda.

Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Wydanie takiego dokumentu dla linii 220 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Ponieważ linia przechodzić będzie m.in. przez nieruchomości prywatnych właścicieli, Wykonawca przeprowadzi z nimi rozmowy, których celem będzie uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano tutaj.

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.