Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP gminy Dobra

Do 11 lutego br. możiwe było składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która jest integralną częścią planu. Do wspomnianych dokumentów nie zgoszono dotąd żadnych uwag. Szczegóły przebiegu procedury znajdują się na stronie BIP gminy Dobra: http://bip.dobraszczecinska.pl/search/wynik/krajnik/12576.dhtml

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.